تعابیر مدیریت معاصر


+ تعریف بالندگی سازمان بلوغ وچابکی سازمان

 

تعریف بالندگی سازمان

بالندگی سازمانی  گونه ای از کوشش برنامه ریزی شده برای پدیدآوردن نوعی از دگرگونی است که هدف آن یاری دادن به اعضای سازمان هاست تا بتوانند کارهایی راکه موظف به انجام دادن آن هستند به صورتی بهتر از پیش به انجام برسانند.

بالندگی سازمانی وسیله ای برای پیشرفت سازمان است.توجه بنیادی بالندگی سازمان به جنبه های انسانی سازمان است , سازمانی که به صورت یک نظام اجتماعی درنظرگرفته می شود.بنا برتعریف بالندگی سازمانی به هرکاری گفته می شود که برای بهترکردن سازمان به کاربسته می شود.

ویژگی های سازمان بالنده:

۱گشودگی وشفاف بودن نظام:

سازمان بالنده اعضای خود رابه کسب و افزایش اطلاع وآگاهی ترغیب می کند وهمه عملیات خود را به گونه ای شفاف دربرابر کارکنان, مشتریان یاخریداران , صاحبان سهام و حتی مردم جامعه قرار می دهد.

2-   اعتماد به یگدیگر

: اعتماد یعنی باور داشتن درستی دیگران. اعتماد کردن به دیگران خصوصیتی است که با گشودگی و بازبودن نظام مربوط است.بدین معنی که هراندازه یک سازمان در عملیات خود شفاف رفتارکند به جلب اعتماد دیگران می افزاید و اعتماد کردن به یگدیگر را درفضای کار افزایش می دهد.

3-     بازخور از درون و بیرون:

سازوکار بازخوردر حقیقت وسیله ای است که از راه آن یک سازمان می تواند از درون خود یا از بیرون خود اطلاعاتی را به دست آورد واز آن اطلاعات برای هدایت حرکت خود به جلو ویا تصحیح آن درراه رسیدن به هدف بهره بگیرد.

4-    مشارکت با دیگران:

سازمان های بالنده راه مشارکت و دادوستد اطلاعات و اندیشه را به روی همه اعضای خود می گشایند و آنان را در رویارویی با موضوعات و برنامه ها و دشواری ها ی موجود در راه , به تعاون و مشارکت برمی انگیزند.

5-   پروردن و اختیار دادن:

سازمان بالنده به پرورش و نیرومندسازی اعضای خود اهمیت می دهد و با فراهم آوردن موجبات درست , آنان را برای دستیابی به استقلال عمل آماده می سازد.

6-   کم لایه بودن ساختار سازمانی

: سازمان های بالنده به طور طبیعی از رده ها و لایه های سازمانی اندک استفاده می کنند و فاصله میان رده های بالا با پایین را کاهش می دهند. کاهش رده های سازمانی موجب می گردد که افراد در سازمان با سهولت بیشتر با یکدیگر ارتباط پیدا کنند.

اجزای بنیادی یک برنامه بالندگی سازمانی:

تشخیص:

·         نخستین گام پی بردن به وضعی است که سازمان درآن به سرمی برد درنتیجه به کاربستن گام نخست, نیرومندی ها و دشواری های نظام آشکار می گردد.

کنش( دخالت):

·      این جزء همه کوشش های رایزنان و اعضای نظام را که برای بهتر کردن کار و وظیفه سازمان برنامه ریزی و عمل می کنند دربرمی گیرد.

پایداری فراگرد

·    برمدیریت و استوار نگه داشتن فراگرد بالندگی در سازمان توجه دارد و همه کوشش هایی را که در این زمینه صورت می گیرد شامل می شود.

مراحل یک برنامه کامل بالندگی سازمانی :

·         تصمیم مدیریت برای به کارگرفتن بالندگی سازمانی , گزینش رایزن

·     تشخیص نیازها از سوی مدیریت و رایزن

·    گردآوری داده های متناسب

·    بازخور اطلاعات و رویارویی با دشواری ها

·     برنامه ریزی کنش و گشودن دشواری

·    گروه سازی

·    پرورش مهارت های میان گروهی

·      ارزشیابی و دنباله گیری

ویژ گی های فراگرد بالندگی:

·      یک شکل از دانش رفتاری کاربردی است.

·         برتجربه استوار است.

·       برهدف گذاری و برنامه ریزی تاکید دارد.

منبع: برگرفته از مقاله فرح موغاری

نویسنده : سمانه کمالی فر ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸
comment نظرات () لینک